Kilka ciekawostek o seksie

Beautiful couple's silhouette

Kulturowy wymiar seksu
Nie ulega wątpliwości, że przeżycia seksualne są jedną z ważnych sfer funkcjonowania człowieka. W minionych wiekach stosowano wymyślne i różnorodne sposoby na uzyskanie zaspokojenia seksualnego. Współcześnie wystarczy środek farmakologiczny (na przykład Viagra) i seks ma dla człowieka nieopisany pozazmysłowy wymiar. Jak ważna jest rola seksu w funkcjonowaniu biologicznym ludzi, można przekonać się, śledząc historię obyczajowości seksualnej. Począwszy od czasów najdawniejszych wieloznaczność i różnorodność terminów dotyczących miłości, płciowości i seksualności ludzkiej, jak również kształtowania się obyczajowości seksualnej, związana jest głównie z czynnikami kulturowymi.

Od pradziejów…

Treść malowideł jaskiniowych pozostawionych po czasach prehistorycznych świadczy o zainteresowaniach człowieka pierwotnego seksualnością. Pierwotni ludzie czcili na przykład wybujałe ciała kobiece jako boskie. Jedynie bowiem bóstwa dysponujące nadprzyrodzoną siłą, zdaniem historyków kultury, antropologów i seksuologów, mogły sobie zapewnić taką obfitość pokarmu, by przyjąć monstrualne wręcz rozmiary. Malowidła te przedstawiają między innymi kobiety z fallusem, które jako bóstwa obupłciowe, były symbolem płodności. Początki rozwiniętej dyskusji o seksualności człowieka spotykamy u podstaw kultury zachodnioeuropejskiej, w starożytnej Grecji. Eros według mitologii był greckim bóstwem miłości i miłostek, synem Aresa i Afrodyty. Sens pojęcia Eros znajdujemy już u Platona jako pojęcie „boskiego szału”, czyli zmysłowego pożądania. W ogóle antyczna kultura grecka słynęła z wolności seksualnej. Grecja jest ojczyzną homoseksualizmu żeńskiego. Także związki homoseksualne między mężczyznami Grecy uważali za normalną formę współżycia.

W czasach nowożytnych…

W epoce Odrodzenia miłość fizyczna uznana została za naturalne prawo – zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Z kolei drugą połowę wieku XVI i cały wiek XVII uważa się za bardzo rygorystyczny w zakresie postrzegania seksualności. Wiek XVIII w dziedzinie moralności przyniósł ponownie swoisty indywidualizm, ujmując miłość erotyczną jako szczególne szczęście. Miłość erotyczna uważana była za główny czynnik sprawczy kultury i życia codziennego. Jedynym nietolerowanym w tym okresie zjawiskiem seksualnym był męski homoseksualizm. Wraz z rewolucją 1848 roku zapanował w Europie purytanizm. Deprecjacja ciała osiągnęła apogeum w purytańskiej Anglii, za czasów panowania królowej Wiktorii. Doszło nawet do tego, że kobiety w tym okresie świadomie tłumiły wszelkie doznania przyjemności seksualnej jako czegoś niewłaściwego i brudnego.

U progu współczesności…

Badania Freuda i jego uczniów odkryły podświadomość, z tkwiącymi w niej stłumionymi potrzebami seksualnymi. Rozwój psychiatrii i psychoanalizy nadał naturze człowiek wymiar psychofizyczny. Natomiast postęp w dziedzinie biologii i nauk o człowieku, a także nauk społecznych i antropologicznych, pozwoliły na spojrzenie na człowieka z perspektywy jego integralnej natury, w której popęd seksualny odgrywa ważną rolę.

Nasza osobowość determinuje nasze zachowania seksualne. Eros (libido) jest nierozerwalnie związany ze strukturą osobowości człowieka. Należy do systemu potrzeb psychicznych i biologicznych. Osobowość prymitywna może doprowadzić współżycie seksualne do potrzeby rozładowania napięcia. Natomiast osobowość rozwinięta, bogata, wszechstronna sprzyja realizacji potrzeb fizycznych i psychicznych jednocześnie. Teoria Freuda dzieli osobowość człowieka na trzy podstawowe struktury: id, ego i superego. Id oznacza kumulację energii – motor osobowości. W nim tkwią podstawowe popędy, które domagają się zaspokojenia, zgodnie z zasadą przyjemności. Ego oznacza strukturę zbudowaną ze spostrzeżeń i świadomego myślenia i nastawione jest na zaspokajanie potrzeb, również seksualnych. Ego znajduje się na pograniczu świata psychicznego – świadomego i podświadomego.

Z kolei superego tworzy warstwę umożliwiającą współżycie z ludźmi i kontakt ze światem wartości, kultury, religii. Eros (libido) jest nierozerwalnie związany z wszystkimi trzema strukturami osobowości, ponieważ często reprezentuje on sprzeczne cele. Zatem nasze zachowania seksualne narażone są na konflikty. Superego tłumi prymitywne dążenia id i narzuca naszemu seksualizmowi pewne wartości i normy etyczne. Również ego znajduje się pod wpływem sprzecznych nacisków. Współżycie seksualne jest zdeterminowane także przez naszą podświadomość. W sferze erotycznej przejawia się ona w rozdźwięku wyrażonego poprzez myśli i czyny. Uświadamiamy sobie niejednokrotnie, że kieruje nami ślepy popęd, wielka siła czy bezwzględna determinacja. Według psychoanalizy podświadomość obejmuje popędy, wyparte i stłumione mechanizmy, znaczące epizody życiowe. Analiza snów erotycznych również wykazuje, że ich tematyka opiera się na aktualnym przeżyciu i sięga znacznie głębiej – do odległych powiązań. Nie oznacza to jednak, że wszystkie nasze ukryte predyspozycje seksualne ulegną rozbudzeniu.

Źródła:

1. http://www.aptekakamagra.pl/viagra.html
2. Imieliński K., Człowiek i seks. Warszawa 1986.
3. Imieliński K. (red.), Seksuologia kulturowa. Warszawa 1980.
4. Lew Starowicz Z., Eros. Natura. Kultura. Warszawa 1974.